Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία Ρύθμισης αυθαιρέτων:

 • Αυτοψία στο ακίνητο
 • Αποτύπωση Ιδιοκτησίας – πολεοδομικών παραβάσεων
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Ενημέρωση – συμβουλές
 • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
 • Σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων
 • Ηλεκτρονική υποβολή
 • Στατικός έλεγχος παραβάσεων
 • Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης ή Δελτίου Δομικής Τρωτότητας – Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (όπου απαιτείται)
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου (όπου απαιτείται – εξαιρούνται οι κατοικίες)
 • Μελέτη Στατικής Επάρκειας (όπου απαιτείται, η οποία εφόσον υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου)

Στα αυθαίρετα ακίνητα ή ακίνητα με αυθαιρεσίες ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στους Ν.4495/17, Ν.4178/13 και δεν έχουν τακτοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί, απαγορεύεται η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος εν ζωή. Για κάθε μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Επιπλέον, τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.


Υπολογίστε online το πρόστιμο ρύθμισης εδώ.


Νέος Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Ο νέος νόμος 4495/2017 διαδέχτηκε τον Ν. 4178/2013 ο οποίος αντικατέστησε τον νόμο 4014/2011, που έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή/ και άλλες πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις οριστικά.

Βάσει του νέου Νόμου 4495/2017, άρθρο 94, οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της διάκρισης του άρθρου 81 (πολεοδομικές παραβάσεις), όπως και οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής κυρώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 102 (Ν. 4495/17) για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97 (Ν. 4495/17), η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 8/11/2019 (Ενδέχεται να δοθεί παράταση τουλάχιστον 45 ημερών στην ανωτέρω προθεσμία υπαγωγής).

Το  ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.4.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.2.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου έως και σε 100 δόσεις.

 

Designed & Developed by WEBICON