Βεβαίωση Νομιμότητας

Βεβαίωση Νομιμότητας
Στο Τεχνικό Γραφείο ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ, οι έμπειροι μηχανικοί μας σε πολεοδομικά και κτιριοδομικά θέματα, αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας (Βεβαίωση Μηχανικού ή Πιστοποιητικό Νομιμότητας) άμεσα, υπεύθυνα και οικονομικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 83, τμήμα Δ’ του νόμου 4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτίας θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, δομημένο ή αδόμητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η βεβαίωση μηχανικού διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.

Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

  • στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
  • στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις, ή
  • οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν.4495/17.

 

Η Βεβαίωση Νομιμότητας Ν.4495/17 έχει ισχύ δύο (2) μηνών.


Για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού απαιτείται η επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και παράλληλα η προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη των τίτλων ιδιοκτησίας, του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος, των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της οικοδομικής άδειας και των στοιχείων νομιμότητας των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων εάν υπάρχουν στο ακίνητο (Ν.4014/2011, Ν.4178/2013, κλπ). Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει στην κατοχή του τα εγκεκριμένα σχεδία και το στέλεχος, τότε αυτά αναζητούνται στο αρχείο της οικείας πολεοδομίας.

Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν ελήφθησαν υπόψη:
αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου κτιρίου-κατασκευής ή της διακεκριμένης
αυτοτελούς οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας έως δύο τοις εκατό (2%), μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων
οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα – επενδύσεις), εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν
παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου πόλεως.
αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και χρήσης του ακινήτου ως ανοχές από επιμέρους
ειδικούς κανονισμούς καθώς και οι μη εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές.


Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (ΦΕΚ.2017/Α΄), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις κάτωθι περιπτώσεις:

i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη του ισχύος του Ν. 4178/13 έχει καταρτιστεί           συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια,
ii) Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
iii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
iv) Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που  βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ.


Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά στο ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων, στην αρμόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστημα και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρμόδιας αρχής.

 

ΣΠ. & Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες