Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αποτελεί, µια προσπάθεια θέσπισης νέων, και βελτίωσης υφιστάµενων, διατάξεων, για την συνολική ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν το δοµηµένο περιβάλλον.

Σκοπός αυτού, είναι να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο κανόνων που αφορά τη δόµηση µε ολιστική θεώρηση, το οποίο αφενός προτάσσει τη µέριµνα, την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στοχεύει στο να αντιµετωπίσει τις αιτίες που έχουν συµβάλλει στο άναρχο και αυθαίρετο δοµηµένο περιβάλλον στη χώρα µας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις και τους µηχανισµούς εποπτείας και ελέγχου, για την ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση της ανάπτυξης του χώρου µε όρους αειφορίας.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις δηµιουργείται ένα πλαίσιο για το δοµηµένο περιβάλλον, µε βασική κατεύθυνση τη σύνθεση καινοτόµου και συνολικού συστήµατος κανόνων και αρχών, σε ρήξη µε τις παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, αποσκοπώντας στην αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Η αξιοποίηση της εµπειρίας της διοίκησης, στο πεδίο της προστασίας του δοµηµένου περιβάλλοντος, υποδεικνύει ότι οι βασικοί άξονες αποτελεσµατικής προστασίας του, πρέπει να είναι, η κωδικοποίηση και απλοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας µέσω της διαφάνειας και της επίσπευσης των σχετικών µε το χωρικό σχεδιασµό διαδικασιών και των διαδικασιών έκδοσης οικοδοµικών αδειών, η θέσπιση µηχανισµών διαρκούς και συνολικού ελέγχου αυτού, µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον εντοπισµό των αυθαίρετων κατασκευών, τον συστηµατικό έλεγχο των οικοδοµών και την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η εξασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου µε την ενεργοποίηση του θεσµού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης, η εξασφάλιση και διαµόρφωση των απαιτούµενων κοινόχρηστων χώρων, η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς κ.ά.

Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιχειρούν να αντιµετωπίσουν συνολικά και ολοκληρωµένα το πλαίσιο που οδήγησε στο υφιστάµενο σήµερα εν πολλοίς άναρχο και παράνοµα διαµορφωµένο δοµηµένο περιβάλλον, στοχεύοντας στην ανάδειξη και θεραπεία των διαχρονικών παθογενειών που το δηµιούργησαν και το εξέθρεψαν, και όχι στην απλή διαχείριση του αποτελέσµατος αυτών.

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών ως προς τους κινδύνους και τις δυσµενείς επιπτώσεις της αυθαίρετης δόµησης, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ θεµελιώνεται στη συνείδηση των πολιτών ότι όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης είναι, πλέον κατά κανόνα, κατεδαφιστέες.

Δείτε αναλυτικά το νέο νόμο 4495/2017 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

 

Πηγή: michanikos-online.gr

Designed & Developed by WEBICON