Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ (2018)

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ (2018)
Οι έμπειροι σύμβουλοι – ενεργειακοί επιθεωρητές του γραφείου μας, είναι σε θέση να αναλάβουν τις αρμοδιότητες, τόσο του «Σύμβουλου Έργου» του προγράμματος, όσο και του «Ενεργειακού Επιθεωρητή» για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και τη σύνταξη της Πρότασης Παρεμβάσεων.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας κατοικίας στο νέο εξοικονομώ, είναι η χρήση της ως κύρια κατοικία. Αυτό δηλώνεται στο Ε1 πίνακας 5α. Για περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης εμπράγματου δικαιώματος, απαιτείται η προσκόμιση της μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο και η χρήση ως κύρια κατοικία θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη – ωφελουμένου. Πρωταρχικό ρόλο επίσης έχει και η νομιμότητα του ακινήτου. Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, αυτές θα πρέπει να νομιμοποιηθούν και το πρόστιμο να έχει αποπληρωθεί πριν την εκταμίευση της επιδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι το ακίνητο να έχει καταταχθεί βάσει του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» χρηματοδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών (έως 25.000€) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

«Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από το καθαρό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου.»


Διαδικασία

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του προγράμματος.

Α.Έλεγχος επιλεξιμότητας. Τα πρώτα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε για να σας ενημερώσουμε για την επιλεξιμότητα σας είναι:

 1. Ταυτότητα, τηλέφωνο
 2. Ε1 του προσώπου που δηλώνει το ακίνητο ως κύρια κατοικία
 3. Ε9 ωφελούμενου (του ιδιοκτήτη – αιτούντα την επιχορήγηση)
 4. Εκκαθαριστικό ωφελούμενου (του ιδιοκτήτη – αιτούντα την επιχορήγηση)
 5. ΕΝΦΙΑ (του ιδιοκτήτη – αιτούντα την επιχορήγηση)
 6. Πρόσφατος Λογαριασμός Ρεύματος ακινήτου
 7. Οικοδομική Άδεια – Νομιμοποιητικά στοιχεία (ρύθμιση αυθαιρέτων)
 8. Κάτοψη διαμερίσματος

Β.Δικαιολογητικά μετά τον έλεγχος επιλεξιμότητας (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις):

 1. Κωδικοί taxis
 2. e-mail
 3. Αριθμός κτηματολογίου ακινήτου
 4. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 5. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 6. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80)
 7. Βεβαίωση ΟΤΑ για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου (Συνημμένα με την εν λόγω βεβαίωση θα προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στον ΟΤΑ.)
 8. Ε9 όλων των συνιδιοκτητών
 9. Συμβάσεις-εξουσιοδοτήσεις
 • Ειδικές περιπτώσεις:
 1. Αν είναι πρόσφατη η απόκτηση της κατοικίας: τίτλος ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό μεταγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.
 2. Αν πολυκατοικία, τότε απαιτείται το πρακτικό της γενικής συνέλευσης.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος προχωράμε στο επόμενο βήμα.

Γ. 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση. Διενέργεια της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης, με τα ευρήματα/αποτελέσματα της οποίας, γίνεται η σύνταξη της πρότασης παρεμβάσεων με γνώμονα τις ανάγκες του ωφελούμενου και την ουσιαστική εξοικονόμησης ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, συναρτήσει του κόστους. Έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Δ. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Καταχώρηση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα. Γίνεται αναλυτική καταγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πληροφοριακό σύστημα. Ενημερώνουμε τον ωφελούμενο για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το πληροφοριακό σύστημα, τις απαιτούμενες ενέργειες και τις αντίστοιχες προθεσμίες.

Ε. Οριστικοποίηση αίτησης. Σε αυτό το στάδιο επιλέγει ο ωφελούμενος αν θα συνεργαστεί με τραπεζικό ίδρυμα για τη λήψη δανείου, ή θα συμμετάσχει με ιδία κεφάλαια.

Ζ. Υλοποίησης του έργου. Πλέον μπορούν να γίνουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που δηλώθηκαν στην Ηλεκτρονική Αίτηση. Καταβάλλονται στους προμηθευτές οι προκαταβολές ύψους 70% της δανειακής σύμβασης ή εφόσον δεν υφίσταται δανειακή σύμβαση, καταβάλλεται από τον δικαιούχο η προκαταβολή βάσει της συμφωνίας που έχει κάνει με τον προμηθευτή. Παράλληλα εκδίδεται, εφόσον το απαιτούν οι εργασίες, η σχετική οικοδομική άδεια/ άδεια μικρής κλίμακας και ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Η. 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση. Διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης, έλεγχος υλοποίησης της πρότασης παρεμβάσεων/ επίτευξη στόχου, συλλογή των απαραίτητων πιστοποιητικών των υλικών και των αντίστοιχων παραστατικών τιμολόγησης/ δελτίων αποστολής και έκδοση του 2ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Θ. Ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτική καταγραφή των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο πληροφοριακό σύστημα. Επισύναψη των παραστατικών δαπανών και των δικαιολογητικών πληρωμής στην κατάλληλη μορφή. Εκταμίευση επιχορήγησης.


Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι εξής:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ Ψύξης
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

*Όλα τα υλικά πρέπει να έχουν πιστοποιημένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και σήμανση CE

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις εισοδηματικές
 • κατηγορίες 1 και 2
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες

 

 

ΣΠ. & Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες