Ποια είναι τα 35 έργα του «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα ελεγχθούν την επόμενη εβδομάδα

Ποια είναι τα 35 έργα του «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα ελεγχθούν την επόμενη εβδομάδα

Έπειτα από τις εκκρεμότητες που εντοπίστηκαν σε 35 αποφάσεις υπαγωγής ιδιοκτητών ακινήτων κατά το στάδιο της οικονομικής πιστοποίησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποφάσισε τη διενέργεια επιθεώρησης των πράξεων:

«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με MIS 352492
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Αττικής» με MIS 352494
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με MIS 352483
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Στερεάς» με MIS 352491

Η ομάδα επιθεώρησης θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

  • Σαμαρτζής Σωτήριος, στέλεχος Μονάδας Β1, ως συντονιστής της Ομάδας,
  • Σούλιος Γεώργιος, στέλεχος Μονάδας Β1, ως μέλος.

Η επιτόπια επιθεώρηση θα διενεργηθεί από 24/10/2016 έως 25/10/2016, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • στις 24/10/2016 επιθεώρηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην ΕτΕ
  • στις 25/10/2016 επιθεώρηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην Eurobank

Αντικείμενο της επιτόπιας Επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της τήρησης επιλεξιμότητας των δαπανών όπως αποτυπώνονται στον οδηγό εφαρμογής και στην αντίστοιχη για κάθε περίπτωση απόφαση υπαγωγής των τριανταπέντε ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για τις (35) αυτές αποφάσεις υπαγωγής:

 

Designed & Developed by WEBICON