Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες
Το γραφείο μας ειδικεύεται και στην παροχή υπηρεσιών που απαιτούν ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, όπως είναι οι Υπηρεσίες Διαιτησίας και οι Πραγματογνωμοσύνες.

Στη σημερινή κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν απροσδόκητες αστοχίες στα έργα και στις κατασκευές, που προκαλούνται κυρίως είτε από ανεπαρκή / ελαττωματική κατασκευή είτε από φυσικά φαινόμενα και διεργασίες.

Το γραφείο  μας δραστηριοποιείται επίσης και σε αυτόν τον ευαίσθητο και εξειδικευμένο τομέα, της διερεύνησης των φυσικών ή τεχνικών αιτιών που προκάλεσαν τα ατυχήματα ή τις αστοχίες. Στις περιπτώσεις των αστοχιών απαιτείται μια εκτεταμένη και αντικειμενική έρευνα από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς ή άλλους ειδικούς επιστήμονες-συνεργάτες μας, που καλείται Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη.

Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, επί ειδικού τεχνικού θέματος και απευθύνεται σε μη τεχνικούς ή και σε Δικαστικούς. Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα -δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες τις οποίες ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πιστά.

Ιδιαίτερα η τεχνική πραγματογνωμοσύνη που σχετίζεται με θέματα αντιδικίας μεταξύ εμπλεκομένων μερών, θα πρέπει να είναι άρτια και απόλυτα τεκμηριωμένη για να έχει αξιοπιστία και να αξιοποιηθεί η αποστολή της και επομένως πρέπει να εκτελείται από ιδιαίτερα υψηλά καταρτισμένους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο μηχανικούς ή ειδικούς επιστήμονες.

Στις πραγματογνωμοσύνες συμπεριλαμβάνονται και οι απλές βεβαιώσεις – τεχνικές εκθέσεις που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες.

Εκπονούμε πραγματογνωμοσύνες σε κατασκευές, ακίνητα και ιδιόκτητες εκτάσεις και έργα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από διάφορα τεχνικά ή φυσικά αίτια όπως:

 • Πλημμύρες,
 • Σεισμούς,
 • Πυρκαγιές,
 • Κατολισθήσεις,
 • Ρύπανση / Μόλυνση Εδαφών και Υπόγειων / Επιφανειακών Νερών,
 • Στατική Ανεπάρκεια Φέροντος Οργανισμού Κατασκευών και των Θεμελιώσεών τους,
 • Γεωτεχνική ανεπάρκεια της έδρασης των κατασκευών και έργων,
 • Ολικές και Διαφορικές Καθιζήσεις,
 • Υποδεέστερη ποιότητα / προδιαγραφές χρησιμοποιηθέντων δομικών υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας, αδρανή υλικά, εδάφη επιχωμάτων οδοποιίας και φραγμάτων, γεωσυνθετικά υλικά, κλπ),
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες Ασφαλιστικών Συμφερόντων-Ατυχημάτων,
 • Άλλα θέματα αστοχιών Κατασκευών και Έργων που απαιτούν ειδική εμπειρία & εξειδίκευση στην Γεωτεχνική Μηχανική, Δομοστατική, Τεχνική Γεωλογία & Υδρογεωλογία, Υδραυλική Μηχανική & Θεμελιώσεις / Αντιστηρίξεις / Πρανή.

Γίνεται άμεση αυτοψία και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τους μηχανικούς του γραφείου μας, με αυστηρά τεχνικά κριτήρια και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας σχετικών ειδικοτήτων (φοροτεχνικοί, νομικοί, οικονομικοί σύμβουλοι, εκτιμητές έργων τέχνης, κλπ) ερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της ζημίας και υποβάλλονται τα πορίσματα και οι τρόποι αποκατάστασης των βλαβών.

Συνοπτικά και σε γενικές γραμμές, οι φάσεις κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης είναι:

 • Αυτοψία – Παρατήρηση,
 • Τεχνική Περιγραφή – Ανάλυση,
 • Τεκμηρίωση – Πόρισμα,
 • Εφαρμογή πορίσματος – Επίβλεψη – Εκτίμηση αποτελέσματος.

Στο ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ  προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο την ποιοτική επισκευή, τον περιορισμό του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών  και παρακολουθούμε την υλοποίησή τους.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης υποστηρίζεται, εφόσον χρειαστεί, σε διαιτησία ή σε δικαστική εμπλοκή, με παράλληλη υποστήριξη από τους νομικούς μας συμβούλους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας απευθύνονται  σε επιχειρήσεις όλων των τομέων καθώς και σε ιδιώτες.

Designed & Developed by WEBICON