Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτηρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, όπως η οικοδομική του άδεια, τα σχέδια κατόψεων, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λ.π.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η υποβολή της ταυτότητας τέθηκε σε ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2021 και είναι απαραίτητη για:

1) Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, καθώς και

2) Τα παλαιότερα κτήρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτήριο/ οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, ή σε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης της υπάρχουσας. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι:

1.  Στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, κάθε ιδιοκτήτη του ακινήτου.

2.  Στελέχη όλων των αδειών από το αρχείο της πολεοδομίας (οικοδομικών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, μικρής κλίμακας) που ισχύουν για το ακίνητο, εφόσον το ακίνητο έχει εκδοθεί με οικοδομική άδεια και είναι μετά το 1955.

3.  Εγκεκριμένα σχέδια από το αρχείο της πολεοδομίας (τοπογραφικό, διάγραμμα δόμησης, κατόψεις, τομές, όψεις, μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ, σχέδια ξυλοτύπων και τεύχος μελέτης στατικών, μηχανολογικά και σε άδειες μετά το έτος 1989 μελέτη καύσιμου αερίου, αν υπάρχει), εφόσον το ακίνητο έχει εκδοθεί με οικοδομική άδεια και είναι μετά το 1955.

4.  Δηλώσεις υπαγωγής νόμων αυθαιρέτων, δηλαδή Ν.720/77 ή/και Ν.1337/1983 ή/και Ν.3843/2010 ή/και Ν.4178/2013 ή/και Ν4495/2017 (έντυπο υπαγωγής σε οριστική υποβολή ή περαίωση και κατόψεις), εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποιο από τους νόμους των αυθαιρέτων.

5.  Εάν έχει ενταχθεί στο νόμο αυθαιρέτων Ν.4178/2013 ή Ν.4495/2017 χρειάζεται ή ΔΕΔΟΤΑ ή Τεχνική Έκθεση στατικού ελέγχου ή μελέτη στατικής επάρκειας.

6.  Πίνακα χιλιοστών που συνοδεύει το συμβόλαιο σύστασης, εφόσον υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών για το κτήριο (αν δεν τον έχετε στην κατοχή σας, τον αναζητάτε από το διαχειριστή της πολυκατοικίας ή την εταιρεία κοινοχρήστων ή το συμβολαιογράφο που έκανε τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή το συμβολαιογράφο που έχει αναλάβει το αρχείο του).

7.  Συμβόλαιο σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών ή συμβόλαιο αγοράς, γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς ιδιοκτησίας ή οικοπέδου εάν πρόκειται για αδόμητο.

8.  Επίσημο έγγραφο που να αποτυπώνεται ο αριθμός ΚΑΕΚ του οικοπέδου εάν πρόκειται για ταυτότητα κτηρίου ή ο αριθμός ΚΑΕΚ της οριζόντιας ιδιοκτησίας εάν πρόκειται για ταυτότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

9.  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), σε ισχύ (δηλαδή να έχει εκδοθεί τα τελευταία 10 έτη). Εάν δεν έχετε θα πρέπει να εκδοθεί.

10. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) εφόσον η άδεια έχει εκδοθεί μετά το 2012, και πρόκειται για αποπερατωμένο ακίνητο.

11. Μελέτη κατανομής δαπανών, εφόσον υφίσταται.

12. Προαιρετικά προσκομίζετε λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος, ΕΥΔΑΠ και Φυσικού Αερίου.

*  Να σημειωθεί ότι τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή και σε μορφή pdf, προκειμένου να αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Ειδικά για τα σχέδια, θα πρέπει να είναι ψηφιοποιημένα υπό κλίμακα και όχι από απλή εφαρμογή από το κινητό.

** Το πιστοποιητικό πληρότητας της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας έχει διάρκεια ισχύος 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του και για την έκδοση του απαιτείται εξόφληση ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ, κόστους 20 ευρώ έκαστος.

*** Έπειτα από έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή σύνταξη σύστασης ή τροποποίησης σύστασης, η οποία τροποποιεί την ιδιοκτησία, απαιτείται ο ιδιοκτήτης να αναθέσει σε μηχανικό την τροποποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη ισχύος της οικοδομικής άδειας ή μετά το πέρας των εργασιών ή τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης.

Designed & Developed by WEBICON